Европроект

ПДФПечат

„ДАНИПАК” ЕООД е бенефициент по административен договор за безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP002-3.001-0013-C01-Подобряване на енергийната ефективност в "Данипак" ЕООД

 

Основни цели на проекта:

  1. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието.
  2. Осъществяване на първоначална инвестиция в материални и нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект;

По проекта ще  се закупи машина за производство на пликове, фотоволтаична инсталация

за  собствени нужди , комбинирана система за производство на ел. енергия и топла вода;

Планирана е доставка на система за утилизиране на отпадната топлина,както и изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението.

      

Ще се изпълни внедряване и сертифициране по стандарта БДС EN ISO 50001

 

Общ размер на финансирането: 216 048.50 лв., от които 183 641.23 лв. европейско финансиране и 32 407.27 лв. национално финансиране.

 

Начало на проекта: 21.08.2017 г.

Край на проекта: 21.02.2019 г.

Публична покана.

Приложение 3.3 Изисквания към офертите

Приложение 3.4 Оферта

Приложение 3.7 Декларация на кандидата

Общи условия

Протокол за оглед

Примерен договор

Публична покана.

Приложение 3.3 Изисквания към офертите

Приложение 3.4 Оферта

Приложение 3.7 Декларация на кандидата

Общи условия

Протокол за оглед

Примерен договор